Tagged: days between two dates

Tính khoảng cách giữa 2 ngày trong PHP 2

[PHP] Tính khoảng cách giữa 2 ngày bất kỳ

Bài viết hôm nay sẽ giải quyết câu hỏi làm thế nào tính được khoảng cách giữa 2 ngày bất kỳ và lấy kết quả trả về theo các mục đích khác nhau. 1)...