Tagged: get current url page

[PHP] Lấy đường dẫn url của trang hiện tại 7

[PHP] Lấy đường dẫn URL của trang hiện tại

Có bao giờ bạn muốn lấy đường dẫn (url – link) của trang hiện tại như hình vẽ dưới đây ?   Tôi nghĩ có đôi lúc bạn sẽ cần dùng đến đường dẫn...