Tagged: maximum file size upload

Increase File Size for PHP Upload 3

[PHP] Thay đổi dung lượng tối đa file upload

Trong một dự án gần đây, khi tôi tạo 1 form và trong đó có thẻ input kiểu file mà cho phép người dùng upload file lên server. Tôi thử upload file kích thước...