Tagged: remove all child element

Xóa các phần tử con của một phần tử bất kỳ bằng jQuery 0

Xóa các phần tử con của một phần tử bất kỳ bằng jQuery

Tôi có đoạn code sau :

Tôi muốn xóa hết các thẻ img được bọc trong thẻ div lớn với id là thumbnails. Có bao giờ bạn muốn xóa tất cả các phần tử...